Ouderraad

Over de Ouderraad van De Schakel..

De ouderraad is de officiële vereniging van alle ouders.

De ouderraad van De Schakel stelt zich tot doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. Zij vertegenwoordigt de ouders, verzorgers en/of voogden van de kinderen die op de Schakel zitten.

Tevens denkt de OR mee over de gang van zaken op school. Zaken die voor ouders en hun kinderen belangrijk zijn, het overblijven tussen de middag en de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren.

Taken ouderraad

De taken binnen de ouderraad worden in onderling overleg verdeeld. Welke concrete taken heeft de ouderraad van de Schakel ? Dit zijn onder andere:

  • samenwerking bevorderen tussen ouders en school
  • organiseren van diverse activiteiten op school
  • het team assisteren bij diverse activiteiten
  • contacten met de MR

Alle vergaderingen zijn openbaar.

Als u interesse heeft om zitting te nemen in de Ouderraad, kunt u zich melden bij één van de leden van de Ouderraad.

Leden en functies

Functie Naam
Voorzitter Eva van de Wijdeven
Secretaris Ilse Willems
Penningmeester Jolanda Ceelen
Lid Astrid Derikx
Lid Suzanne van Dijk
Lid Monique Cleeven
Lid Vera van Rossum
Lid Annemiek Timmermans
Lid Maaike Kruijt
Lid Monika Mikula
Lid Anastasia Evertz
Lid Mirjam Bos-Geurtz

Ouderbijdrage

Het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage ligt bij de Ouderraad. De penningmeester zorgt voor alle financiële aspecten. De school zal elk jaar met de Ouderraad overleggen welke activiteiten vanuit de ouderbijdrage bekostigd zullen worden. In het algemeen betreft het steeds dezelfde activiteiten, te weten: sinterklaas- en kerstviering, carnaval, sportdag, schoolreis en afscheid groep 8. Voor alle groepen betekent dit, dat u niet meerdere malen per jaar om een bijdrage wordt gevraagd, maar slechts één keer voor alle activiteiten samen. Met het voldoen van de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar bent u automatisch lid van onze Ouderraad. We leggen elk jaar verantwoording af over ons doen en laten in ons jaarverslag en het financiële verslag. Eenmaal per jaar houden we onze algemene jaarvergadering. In verband met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage verspreidt de OR een brief via Isy.

De vrijwillige bijdrage van de ouders bedraagt voor elk kind € 25,00 per jaar, tenzij op de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad anders wordt besloten.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via ISY een brief met uitleg van de ouderbijdrage en het verzoek om hieraan deel te nemen door het bedrag te betalen via de bank op rekening NL19RABO0109203283 van de Ouderraad.

 Als u meer dan één kind op school heeft kunt u desgewenst de betaling spreiden. Voldoet u dan steeds de bijdrage voor één van de kinderen, met vermelding van de naam. Wij vragen u vriendelijk maar dringend om de bijdrage tijdig te voldoen. Voor u een kleine moeite, voor ons minder administratieve problemen.

Kunt of wilt u de vrijwillige bijdrage niet betalen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de schooldirecteur, die (mee) op zoek zal gaan naar een oplossing.

Voor de ouders van instromende kinderen geldt de volgende bijdrage: Vanaf oktober tot en met december € 25,- , vanaf januari: € 15,-.