Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR).De MR staat als orgaan tussen het bestuur en de GMR enerzijds en de ouders en teamleden anderzijds. De MR is een raad die al vele jaren actief is. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren ze de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft de taak over alle zaken die de school aangaan, mee te denken en adviezen te geven. In een aantal zaken is het bestuur verplicht de MR eerst instemming of advies te vragen voordat zij een besluit neemt. Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen aan te dragen bij directeur en schoolbestuur. De MR bestaat uit een evenredige afvaardiging van ouders en leerkrachten. Op De Schakel bestaat de MR uit 4 personen: twee ouders en twee personeelsleden:

Oudergeleding:

· Marie-Antonette Thijssen (voorzitter)

· Per Wijnands

Personeelsgeleding:

· Anke Tacken

· Ankie Kleuskens

Wanneer U als ouder iets bespreekbaar wilt maken op school, is de eenvoudigste weg het benaderen van de groepsleerkracht, de directeur of één van de ouders binnen de MR.

De MR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter (bij bepaalde agendapunten) de vergadering besloten verklaart. Ouders die een vergadering willen bijwonen, kunnen zich van tevoren aanmelden bij de voorzitter. Na iedere vergadering staan de besproken punten op ISY.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids