Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


De MR staat als orgaan tussen het bestuur en de GMR  enerzijds en de ouders en teamleden anderzijds. De medezeggenschapsraad is een raad die al vele jaren actief is. De MR heeft de taak over alle zaken die de school aangaan, mee te denken en adviezen te geven. In een aantal zaken is het bestuur verplicht de MR eerst instemming of advies te vragen voordat zij een besluit neemt. Ook kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen aan te dragen bij directeur en schoolbestuur. De MR bestaat uit een evenredige afvaardiging van ouders en leerkrachten. Op De Schakel bestaat de MR, met ingang van 2014-2015 uit  4 personen: twee ouders en twee personeelsleden:

Oudergeleding:

  • Marie-Antonette Thijssen (voorzitter)
  • Sylvia Boom-Clabbers (secretaris)

Personeelsgeleding:

  • Anke Tacken
  • Nog niet bekend

Wanneer U als ouder iets bespreekbaar wilt maken op school, is de eenvoudigste weg het benaderen van de groepsleerkracht, de directeur of één van de ouders binnen de MR.

De MR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter (bij bepaalde agendapunten) de vergadering besloten verklaart. Ouders die een vergadering willen bijwonen, kunnen zich van tevoren aanmelden bij de voorzitter. Na iedere vergadering staan de besproken punten op ISY alsmede de belangrijke agendapunten voor de volgende vergadering.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids