Toewijzing ondersteuning niveau vier en vijf


Naar de schoolgids index


Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school. De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige. Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3. Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard.

Voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek zijn. Liefst op een gewone school waar het kind extra begeleiding krijgt. En als het echt nodig is in het speciaal onderwijs. Daarom is de Wet Passend Onderwijs aangenomen. 

Nu zijn leerlingen onderverdeeld in 4 clusters:

  • cluster 1 voor leerlingen die blind of slechtziend zijn;
  • cluster 2 voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben;
  • cluster 3 voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte;
  • cluster 4 voor leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem.

Cluster 1 en 2 blijven het onderwijs in een landelijk systeem organiseren. Zij doen dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende scholen in passend onderwijs.

Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben geldt wel de systematiek van regionale samenwerkingsverbanden. Het gaat daarbij om leerlingen uit cluster 3 en 4 en om leerlingen die nu geen indicatie krijgen, maar wel extra ondersteuning nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met leerstoornissen.

De scholen van Dynamiek Scholengroep vallen onder het samenwerkingsverband PO 3101 Venlo, Venray e.o. Het samenwerkingsverband heeft in de Wet passend onderwijs veel taken. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het Ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Elk samenwerkingsverband krijgt geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen inschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Het schoolbestuur moet daarvoor nagaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. Als de school aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school zorgen dat daar ook een passende plek is. Met de inwerkingtreding van passend onderwijs heeft de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met ouders overlegt welke school passend is voor uw kind. 

In het kader van de Wet op passend onderwijs mogen scholen een leerling verwijderen als de grenzen van zorg zijn bereikt. Pas als een andere school is gevonden, die de leerling de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, kan een leerling worden geweigerd.


Het ontwikkelperspectief binnen het SBO

Binnen 6 weken nadat uw kind is geplaatst, stelt de SBO school het ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. Daarvoor gebruiken zij medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. Ze doen eventueel aanvullende observaties of onderzoek en kijken samen met u naar de thuissituatie. Als ze voldoende informatie hebben, stellen ze het ontwikkelingsperspectief voor uw kind op. Zij voeren hiervoor overleg met u.

In het ontwikkelingsperspectief beschrijven ze de doelen die uw kind zal kunnen halen. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. Het laat de SBO school, uw kind en u, duidelijk zien waar we samen naar toe werken en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs.

Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren ze elk jaar en stellen zij bij waar nodig. De SBO school is verder verplicht om de voortgang van uw kind jaarlijks te registeren, zodat u goed kunt zien of uw kind zich volgens de verwachte lijn ontwikkelt. U wordt elk jaar geïnformeerd over de voortgang van uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids